Wyszukiwarka

Konkurs na dyrektora ZOZ

26 kwietnia 2019
Do 9 maja br. włącznie kandydaci na stanowisko dyrektora ZOZ w Brodnicy mogą zgłosić swój udział w konkursie. Wymagane dokumenty należy złożyć w wyżej wymienionym terminie do godz. 15.30 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18 (pok. nr 9). Kryteria kwalifikacyjne oraz formalne, jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o stanowisko, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brodnicy: https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?a=8307 Wymagane dokumenty kandydaci powinni złożyć w zamkniętej kopercie ze swoim imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Termin składania aplikacji na konkurs mija w czwartek 9 maja 2019 r. o godzinie 15.30. Dokumenty w kopercie z w/w adnotacją można też przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica. W takim przypadku decydować będzie data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w konkursie zostaną odesłane na wskazany adres umieszczony na kopercie konkursowej w t

17 kwietnia 2019

ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarzy: internista, pediatra, radiolog, lekarza rodzinnego do POZ, lekarza do POZN i Ś Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

12 kwietnia 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko –

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego w SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych)

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. O stanowisko mogą ubiegać się osoby:

– posiadające tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

– mogące udokumentować 8 lat pracy w zawodzie,

– oraz które złożą dokumenty określone w § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 2012 r. poz. 182).

Kandydaci zgłaszający się

26 lutego 2019

ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarzy: internista, pediatra, radiolog, lekarza rodzinnego do POZ, lekarza do POZN i Ś Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

4 lutego 2019

Szpital w Brodnicy zatrudni lekarza specjalistę neonatologii kontakt: kadry@zozbrodnica.pl tel.566689110 lub 566689111

25 stycznia 2019

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudni:

  • lekarza rodzinnego do POZ
  • lekarza pediatrę ,
  • lekarza internistę,
  • lekarza radiologa,
  • lekarza do POZN i Ś

KONTAKT: kadry@zozbrodnica.pl

15 grudnia 2018

Szpital w Brodnicy zatrudni lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

15 grudnia 2018

Szpital w Brodnicy zatrudni lekarza specjalistę pediatrii do POZ. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

11 grudnia 2018

Szpital w Brodnicy zatrudni lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub lekarza internistę w trybie pilnym do POZ. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

5 grudnia 2018

ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl