Wyszukiwarka

Ogłoszenie – okulistyka zespół chirurgii jednego dnia.

28 listopada 2019

Działając na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (DZ. U. Z 2011r., Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. U. Z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie

okulistyka zespół chirurgii jednego dnia.

1. Podmioty zainteresowane składają:

  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności leczniczej lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania podmiotu umowy na wykonywanie działalności leczniczej w zakresie umowy

  • lista osób wykonujących umowę

  • ofertę cenową

  • wykaz sprzętu i materiałów do realizacji podmiotu umowy

  • kopie polisy OC

2. Przewidywany czas obowiązywania umowy: 01.01.2020r. do 30.06.2021r.

3. Miejsce i termin składania: oferty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy lub na adres e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl do dnia 02.12.2019r. do godziny 12:00.

4. Miejsce i termin otwarcia: otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 w dniu 02.12.2019r. o godzinie 14:00.

5. Wszelkich informacji udziela: Jacek Grąbczewski j.grabczewski@zozbrodnica.pl, tel. 056 6689125, kom. 533 310 067

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym etapie, do dni zawarcia umowy

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.zozbrodnica.pl . Zamawiający powiadomi również Wykonawców, którzy złożyli oferty (e-mail).

Załącznik
1.) Projekt umowy na świadczenie usług medycznych

2019-11-28 wzór umowa okulistyka

Napisano w kategorii Aktualności, Oferty pracy