Wyszukiwarka

Konkurs na dyrektora medycznego

12 kwietnia 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko –

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego w SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy (Zastępca Dyrektora ds. Medycznych)

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. O stanowisko mogą ubiegać się osoby:

– posiadające tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

– mogące udokumentować 8 lat pracy w zawodzie,

– oraz które złożą dokumenty określone w § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 2012 r. poz. 182).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z załącznikiem obejmującym przedstawienie przez kandydata koncepcji funkcjonowania w organizacji oraz przedstawienie roli ZOZ SPZOZ w Brodnicy w otoczeniu konkurencyjnym;

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia);

  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi a także o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu;

  7. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursami.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 15.30 bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Brodnicy z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego w SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” oraz podaniem swojego adresu zwrotnego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 15.05.2019 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 (87-300), o godzinie 10.00 w sali budynku Ratownictwa Medycznego.

Informacje dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego podmiotu oraz warunków pracy i płacy udzielane są w dziale kadr i płac na wniosek zainteresowanego.

Napisano w kategorii Aktualności, Oferty pracy